DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spnd.superszkolna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących. Dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dyrektor szkoły, adres e-mail: spnd@wp.pl, telefon: +48 242610214.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

Adres: ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów, tel. +48 24 2610214

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gostynińskiej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Boczne wejście do budynku szkoły przy sali gimnastycznej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W Szkole Filialnej w Soczewce wejście główne jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (łazienka).

Dostosowanie korytarzy

Szerokie i przestrzenne korytarze.

Dostosowanie wind

Szkoła nie posiada wind.

Dostosowanie parkingów

Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostępność: strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych: wersję kontrastową, wyróżnienie odnośników, mapę strony, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, czytelną czcionkę.