RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I KLIENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  W NOWYM DUNINOWIE
DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie z siedzibą przy ul. Gostynińska 1, 09-505 Nowy Duninów.
  • Administrator – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Domosławską, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez email: inspektor@nowyduninow.info.pl, tel. 24 261 02 36  lub listownie: Urząd Gminy w              Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów.
  • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
  • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
  • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE 4.5.2016L 119/1  ).