PEDAGOG SZKOLNY

mgr Wioletta Lewandowska
pedagog szkolny


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Zakres zadań pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń w szkole.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
 3. psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 5. Omawianie wyników badań psychologiczno - pedagogicznych z wychowawcami, ustalenie metod postępowania.
 6. Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 7. Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej.
 9. Opieka nad uczniami sprawiającymi szczególne problemy wychowawcze.
 10. Stała współpraca z wychowawcami klas.
 11. Dbałość o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.
 12. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
 13. Udział w szkoleniach pedagogów i psychologów.
 14. Zorganizowanie warsztatów i pogadanek dla uczniów w zakresie profilaktyki i wychowania.
 15. Pedagog współpracuje również z Powiatową Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, sadem, kuratorami, pełnomocnikiem ds. nieletnich, podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 16. Indywidualna praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 17. Konsultacje pedagogiczne dla uczniów i rodziców.